Obowiązek przyjmowania zapłaty za towary i usługi dodatkową bezgotówkową formą płatności od 1 stycznia 2022


Od 
1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie obowiązek przyjmowania  zapłaty za towary i usługi dodatkową bezgotówkową formą płatności ("instrumentem płatniczym”), czyli formą elektroniczną zapłaty przez wszystkich przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne.


Wynika to z zapisu Ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – zwaną potocznie Polskim Ładem.
Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 roku poz. 2105.

"Art. 22.
W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:
2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814)."

Z powyższego obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy nie muszą stosować kas fiskalnych.

Wynika to z zapisu:
"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.10)."

Zgodnie z definicją Ustawy o usługach płatniczych, na którą powołuje się Polski Ład:
"Instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego"

Biorąc pod uwagę fakt, że definicja „instrumentu płatniczego” jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego, spełnienie tego wymogu może być realizowane poprzez zapewnienie przyjmowania płatności np. kartą płatniczą (terminal), przelewem elektronicznym, płatnościami mobilnymi, BLIK, SkyCach itp.

W Ustawie nie wskazano konkretnych kar za brak zapewnienia możliwości płatności za towary lub usługi „instrumentem płatniczym”. Natomiast przedsiębiorcy niespełniający tego wymogu nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT wynikający z „szybkiej ścieżki” wprowadzonej w „Polskim Ładzie”.

Dla przedsiębiorców którzy wybiorą terminal płatniczy jako dodatkowy "instrument płatniczy" przewidziano ulgi:

1) 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.

Sposób odliczenia ulg i waruki wykorzystania opisano dokładnie w Ustawie.

Uwaga!!
Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taki nie powinien być traktowany. Przedstawione w nim treści ze względu na zmiany przepisów mogą ulec przedawnieniu.

Polecamy uwadze wywiad z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim, który wyjaśnia kilka istotnych kwestii w tej sprawie.

Zobacz również informację o obowiązku połączenia terminala płatniczego z kasą fiskalną online od 1 lipca 2022 roku.
Od 1 lipca 2022 roku każdy użytkownik kasy fiskalnej w wersji online oraz terminala płatniczego ma obowiązek zapewnienia współpracy terminala i kasy.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl