Obowiązek połączenia terminala płatniczego z kasą fiskalną online od 1 lipca 2022 roku

Od 1 lipca 2022 roku każdy użytkownik kasy fiskalnej w wersji online oraz terminala płatniczego ma obowiązek zapewnienia współpracy terminala i kasy.

Wynika to z zapisu Ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – zwaną potocznie Polskim Ładem.
Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 roku poz. 2105.

"3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy."

Ustawodawca określił także, że termin wejścia w życie tych przepisów może być przesunięty.
Wynika to z zapisu:
"4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych przedsiębiorców z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.”

Powyższy obowiązek nie dotyczy użytkowników drukarek fiskalnych online, gdyż te są wyłączone z obowiązku posiadania interfejsu komunikacyjnego z terminalem płatniczym na mocy § 6. 7 c. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące na podstawie którego do tej pory wszystkie urządzenia online otrzymały homologację Prezesa GUM.
Taki sam zapis znalazł się w znowelizowanym Rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

Obowiązek ten obwarowany jest karą 5000zł, którą zapłacą ci, którzy nie będą się do niego stosowali.
Wynika to z zapisu:
"Art. 14.
19) w art. 111 Ustawy o podatku od towarów i usług:

a) po ust. 6ka dodaje się ust. 6kb w brzmieniu:

„6kb. W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.”.

Uwaga!!
Każda kasa fiskalna online ma zaimplementowany protokół ECR-EFT, który umożliwia połączenie kasy z terminalem.
Nie wszystkie terminale płatnicze mają możliwość łączenia z kasami fiskalnymi online. Część z nich nie ma tego protokołu lub nie mają odpowiedniego interfejsu do połączenia z kasą.
Niektóre terminale płatnicze umożliwiają współpracę z kasami online po własnym protokole komunikacyjnym.

Zalecamy dokładne sprawdzenie przy podpisywaniu umowy na terminal płatniczy czy umożliwia on współpracę z kasą fiskalną online.

Informację o współpracy terminali płatniczych po protokole ECR-EFT z kasami online można uzyskać na stronie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Zobacz również informację o obowiązku przyjmowania zapłaty za towary i usługi dodatkową bezgotówkową formą płatności od 1 stycznia 2022 roku.
Od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie obowiązek przyjmowania zapłaty za towary i usługi dodatkową bezgotówkową formą płatności ("instrumentem płatniczym”), czyli formą elektroniczną zapłaty przez wszystkich przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl