Przegląd kasy fiskalnej

Obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej dokonuje się nie rzadziej niż co dwa lata.
Wynika to z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013 poz. 363).
Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne zapisy tego aktu prawnego.

Obowiązki podatnika:
§ 14.
1. Podatnicy stosujący kasy:
1) dokonują weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania
nazw towarów i usług, wartości stawek podatkowych, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością
przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przyporządkowania nazw towarów do stawek podatku;
2) niezwłocznie zgłaszają podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas każdą
nieprawidłowość w pracy kasy;
3) udostępniają kasy do kontroli stanu nienaruszalności kasy i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych
organów;
4) zgłaszają kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego do podmiotu prowadzącego serwis główny lub
podmiotu prowadzącego serwis kas, w terminach określonych w § 33;

Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących
Rozdział 4
§ 33.
1. Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej, niż co 2 lata, z zastrzeżeniem
ust. 2 oraz §17 ust. 2 pkt 2.
2. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług
przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w
terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej
dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej, niż co 25 miesięcy.
3. Na potrzeby stosowania ust. 1 i 2 termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego liczony jest od dnia
fiskalizacji kasy.
4. Termin określony w ust. 1 i 2 liczony jest zgodnie z przepisami art. 12 § 3–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa.

Zakres przeglądu kasy fiskalnej:
§ 34.
1. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:
1) stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również
stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z
wykonywanym serwisem kasy;
2) stanu obudowy kasy;
3) czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
4) programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy
i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
5) poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
6) poprawności działania wyświetlacza klienta;
7) stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy, co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym
serwisem kasy;
8) stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.
2. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:
1) wpis jego wyniku do książki kasy;
2) dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu
technicznego, w szczególności kopii faktury.

Sankcje wynikające z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu:
Sankcje dotykają przede wszystkim przedsiębiorców korzystających z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej.
Jeśli w okresie do 2 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik nie zgłosi w obowiązującym terminie kasy do
wykonania przeglądu technicznego przez jego serwis, musi zwrócić odliczoną lub otrzymaną ulgę na zakup kasy fiskalnej. Wynika to z artykułu 111 ust. 6 ustawy o VAT.
Rozliczenie musi być dokonane bez wezwania urzędu skarbowego.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl