Przegląd kasy fiskalnejObowiązkowy przegląd kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej?
Jednym z wielu obowiązków przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest wykonywanie przeglądów kas
i drukarek fiskalnych będących własnością przedsiębiorcy. Przeglądom podlegają urządzenia będące w ewidencji Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Co ile należy wykonać przegląd kasy lub drukarki fiskalnej?
Obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata licząc od daty fiskalizacji urządzenia lub od daty ostatniego przeglądu.

Kto wykonuje przegląd kasy lub drukarki fiskalnej?
Obowiązkowego przeglądu urządzenia fiskalnego dokonuje właściwy serwis, który posiada odpowiedni zakres wiedzy i stosowne uprawnienia. Usługa jest realizowana na zlecenie przedsiębiorcy.

Jaka kara grozi za niewykonanie przeglądu kasy lub drukarki fiskalnej?
Znowelizowana w 2019 roku ustawa o VAT (w art. 111 ust. 6) wprowadziła karę pieniężną 300 zł w drodze decyzji naczelnika US za brak obowiązkowego przeglądu technicznego kasy/drukarki fiskalnej w wymaganym terminie. Nałożenie  na podatnika kary, nie zwalnia go od obowiązku wykonania przeglądu.


Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne zapisy aktu prawnego dotyczącego przeglądów urządzeń fiskalnych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816).

Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas
§ 54. 1. Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.
2. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług
przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się nie rzadziej
niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru
używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony
od dnia dokonania fiskalizacji.
4. Pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu
lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik jest obowiązany dokonać po objęciu kasy w używanie, przed dniem
dokonania fiskalizacji.
5. Obowiązkowego przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia
prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pod
warunkiem że w tym okresie nie prowadzi ewidencji. Obowiązkowego przeglądu technicznego w przypadku, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, podatnik dokonuje po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem
prowadzenia ewidencji.
6. Termin określony w ust. 1 i 2 jest liczony zgodnie z przepisami art. 12 § 3–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa.

§ 55. 1. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:
1) stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym
serwisem;
2) stanu obudowy kasy;
3) czytelności dokumentów drukowanych przez kasę;
4) programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii programu
archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu;
5) poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych, z wyjątkiem przeglądów
określonych w § 54 ust. 4;
6) poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy;
7) stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy;
8) poprawności ustawień zegara kasy.
2. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:
1) wpis do książki kasy jego wyniku;
2) w przypadku kas on-line zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej;
3) dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.

 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl