Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej

 1. Informacja o zasadach ewidencji1) 

 2. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
  i wystawiania paragonu fiskalnego:

 3. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej. 
 4. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania. 
 5. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.). 
 6. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania. 
 7. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później niż
  z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą dokonania tej sprzedaży. 
 8. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy
  i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej. 
 9. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym. 
 10. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego:
 11. Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie
  z art. 62 § 4 i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)). 
 12. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży podatnika, która powinna być opodatkowana. 
 13. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon fiskalny (faktura) oznacza, że sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie wydano paragonu fiskalnego (faktury). 
 14. Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji1) 
 15. Dane podatnika: 

NIP podatnika: _________________________________________________________ 

Nazwa2)/Nazwisko i pierwsze imię3): ________________________________________

 1. Dane osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej: 

Nazwisko i pierwsze imię: _________________________________________________ 

Numer PESEL: _________________________________________________________ 

 1. Treść oświadczenia 

Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji. 

Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży
z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej dokumentu innego niż paragon fiskalny (faktura), mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. 

 1. Data i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie4)

Data (dd-mm-rrrr): ____________________________________________________ 

Miejsce: ______________________________________________________________ 

Imię i nazwisko: ________________________________________________________ 

Czytelny podpis: ________________________________________________________

Objaśnienia 

1) Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i osoby, która prowadzi 

u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. 

2) Wypełnić w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. 

3) Wypełnić w przypadku osoby fizycznej. 

4) Osoba, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Jej dane znajdują się w części B 

Druk do pobrania: Zasady prowadzenia ewidencji i oświadczenie kasjera