Abc fiskalizacji

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka najbardziej istotnych informacji i druków dotyczących kas fiskalnych w roku 2018. Zachęcamy do zapoznania się i do kontaktu z nami.

Jaką kwotę odliczenia za zakup kasy można uzyskać z Urzędu Skarbowego?

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zakup kasy fiskalnej i zwrot kwoty wydanej na jej zakup? Co zrobić krok po kroku?

1. Wybrać najbardziej odpowiednie urządzenie do charakteru prowadzonej działalności; w razie wątpliwości zapewniamy bezpłtne konsultacje 

2. Zlecić wykonanie usługi instalacji, szkolenia i zaprogamowania kasy autoryzowanemu serwisowi PROKAS S.C.

3. Na co najmniej jeden dzień przed zafiskalizowaniem kasy złożyć oświadczenie (druk do pobrania) o ilości i miejscu instalacji do właściwego Urzędu Skarbowego,

4. Zlecić wykonianie czynności fiskalizacji serwisowi PROKAS s.c.

5. Zgłosić kasę w ciągu 7 dni licząc od dnia fiskalizacji (druk do pobrania) do właściwego Urzędu Skarbowego,

6. Rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej we właściwym terminie,

7.  a) w przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza VAT ulgę z tytułu kupna kasy możemy odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęliśmy ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu

      b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie rozlicza VAT należy wysłać do US wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej (druk do pobrania)

 

W roku 2018 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansówz i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowane 28 grudnia 2016r. (link)

Obowiązek stosowania kas rejestrujących dotyczy podmiotów, które sprzedają towary i usługi klientom detalicznym, tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolnikom zryczałtowanym.

 

Sankcje za brak kasy fiskalnej i nieprawidłowego jej używania

Jeśli podatnik w ustawowym terminie nie zacznie stosować w prowadzonej działalności gospodarczej kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Jeżeli podatnik nie rozpocznie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w obowiązujących terminach nie będzie mógł oczywiście skorzystać z prawa odliczenia od podatku, kwot wydatkowanych na zakup kasy (obecnie 90 % jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł).

W przypadku braku kasy fiskalnej podatnik zobowiązany do jej posiadania może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie księgi (kasa fiskalna jest księgą w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego), albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

W przypadku posiadania kasy, ale nieewidencjonowania przy jej pomocy sprzedaży, albo też w przypadku ewidencjonowania tylko części sprzedaży, którą podatnik powinien ewidencjonować, podatnik może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nierzetelne prowadzenie księgi, albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

W przypadku nieprawidłowego ewidencjonowania na kasie rejestrującej, które jednak nie skutkuje uszczupleniem zobowiązania podatkowego podatnik może zostać ukarany karą grzywny za wykroczenie skarbowe za wadliwe prowadzenie księgi.

W przypadku niezgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik zobowiązany będzie do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej.

Serwisowanie urządzenia

Warunki stosowania kas przez podatników oraz serwisu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Poniżej najważniejsze informacje.

Podatnik jest obowiązany do wykonywania przeglądów okresowych. Przegląd kasy powinien odbyć się nie rzadziej, niż co 24 miesiące.

Podatnik ma obowiązek zgłosić do serwisu każdą nieprawidłowość w działaniu kasy.

Podatnik ma obowiązek samodzielnej i stałej weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków.

Podatnik ma obowiązek przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie służby serwisowej.

W przypadku utraty książki kasy rejestrującej podatnik jest obowiązany niezwłocznie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej tej książki kasy rejestrującej musi być umieszczony napis "DUPLIKAT".

Podatnik ma obowiązek poddania obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kas, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem przez podatnika do prowadzenia ewidencji.

Naruszenie obowiązków w zakresie zgłoszenia kasy do serwisu celem wykonania przeglądu skutkuje utratą prawa odliczenia do 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł) albo obowiązkiem zwrotu kwoty już odliczonej, albo otrzymanej wcześniej.